Màster en Investigació Biomèdica

Accés

Perfil de l'estudiantat

L'accés a un màster oficial requereix estar en possessió del títol de llicenciat, graduat, diplomat, enginyer o arquitecte, segons el que disposa l'article 18 del Reial Decret 822/2021, de 29 de setembre i dins de l’àrea de coneixement a la que pertanyi.

Els titulats de sistemes educatius estrangers podran accedir a aquest Màster sense necessitat d’homologació del títol si acrediten que disposen d’un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de Grau i que faculten al país expedidor del títol per a l’accés als estudis de Postgrau.

Les titulacions oficials espanyoles que tenen accés a aquest màster són les dels àmbits científic-naturals o de la salut, com són el Llicenciats o Graduats en Ciències Biomèdiques, Biotecnologia, Nanociències i Nanotecnologia, Bioquímica, Biologia, Biologia Humana, Medicina, Farmàcia, Genètica, Odontologia, Nutrició humana i dietètica, Veterinària, Química i Microbiologia.

Per a les titulacions que no apareguin en aquest llistat, però que aportin a l’alumne una formació i unes competències equivalents al perfil d’ingrés, la Comissió d’Estudis del Màster podrà valorar i determinar si l’alumne te accés al màster o si requereix cursar uns complements formatius.

Els estudiants que acreditin una formació prèvia de 180 ECTS o provinguin d’una Diplomatura amb una titulació dels àmbits científic-naturals o de la salut, hauran de cursar com a complements formatius el Mòdul d'Anivellament de 60 ECTS, composat per matèries dels Graus de Ciències Biomèdiques i de Biotecnologia. Després de realitzar aquest mòdul durant un curs, podran iniciar els 60 crèdits propis del màster. D'aquesta manera es garantirà que els alumnes que accedeixin al Màster posseeixin els coneixements bàsics necessaris per al bon seguiment del curs de postgrau, i acabin el màster amb els 300 ECTS de formació que es requereixen per accedir als programes de doctorat.

 

Requisits d'admissió

Informació sobre l'accés als màsters de la UdL (ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ)

L'accés al Màster requereix la presentació de la documentació següent:

 • Còpia autenticada del DNI o passaport per als estrangers.
 • Sol·licitud de preinscripció signada per la persona interessada (impressió des de la web).
 • Còpia autenticada del títol universitari oficial que dóna accés al màster.
  En el supòsit d'accés per la via 3 (titulació no homologada amb nivell de formació equivalent al títol de grau) caldrà tenir en compte que en el moment de fer la matrícula s'ha de presentar un document emès per la Universitat d'obtenció del títol de accés o per l'autoritat competent d'aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir a estudis de postgrau.
 • El certificat acadèmic oficial en què es detallin les qualificacions obtingudes i, en el cas d'expedients acadèmics expedits a l'estranger, hi haurà de constar l'escala numèrica d'aquestes qualificacions.
  Si els estudis s'han cursat a la Universitat de Lleida no caldrà presentar aquest document ja que la Secretaria del Centre adjuntarà a la sol·licitud la còpia autenticada de l'expedient acadèmic corresponent.
 • Currículum vitae.
 • Sol·licitud de matrícula i de reconeixement de crèdits.
 • Acreditació de coneixement d'anglès-nivell B2 (original o còpia autenticada) (recomanable, però no és requisit indispensable per a fer la matrícula).
 • Foto carnet

No existeix cap prova d'accés al Màster.

Criteris de selecció

La Comissió d'Estudis del Màster valorarà les sol·licituds i elaborarà el llistat d'estudiants admesos al Màster.

La llista de priorització per a l'admissió dels estudiants preinscrits al màster es realitzarà en base als següents criteris (qualificació màxima 10) :

A) Nota mitjana final de l’expedient acadèmic multiplicada per 2 (màxim 8 punts)

Segons el barem habitual: Aprovat = 1; = Notable 2; Excel·lent = 3; Matrícula d'honor = 4

B) Estar en possessió de titulacions addicionals a la d’accés: (màxim 1 punt)

Segons el barem:

Diplomatura: 0,25 punts

Llicenciatura o Grau: 0,5 punts

Oficial principal: 0,75 punts

Doctorat: 1 punt

C) Experiència a nivell professional en el laboratori: Màxim 0,5 punt (proporcional a 0,5 punts per any, màxim 1 any).

D) Altres mèrits: màxim 0,5 punts

Publicacions: 0,5 punts per article científic publicat

Assistència a congressos científics (cartell / Comunicació oral): 0,1 Punts / congrés

 

Els 20 Primers Alumnes del llistat seran admesos, i la resta restaran en llista d'espera, per si hi hagués alguna baixa.

Es contempla també la possibilitat de realitzar una entrevista personal si la Comissió d'Estudis del Màster ho considera necessari.