Màster en Investigació Biomèdica

Treball de Fi de Màster

 

Definició i característiques del TFM

Normes de format i Avaluació del Treball Final de Màster (TFM)

El Treball Final de Màster (TFM) consisteix en la realització d'un treball original de recerca que suposi l'aplicació dels coneixements adquirits al llarg dels estudis de Màster, i evidenciï l'assoliment de les competències transversals. El TFM pot tractar sobre qualsevol tema que estigui relacionat amb les matèries del Màster, i serà realitzat sota la supervisió o tutoria d'un professor del màster.

L'estudiant pot dur a terme el TFM en qualsevol grup de recerca de l'àmbit biomèdic. Diversos grups de recerca de l'IRB LLEIDA ofereixen places per dur a terme el TFM. Els grups es poden consultar en el següent enllaç.

OFERTES TFM curs 2022-23

El TFM tindrà una dedicació de 28 ECTS.

El TFM conclourà amb l'elaboració d'una memòria del treball realitzat i la seva defensa pública davant d'un tribunal nomenat per aquest efecte.

 

 

Model de memòria

La memòria del TFM ha de tenir el format de memòria científica o d'article científic amb els elements característics següents:

 • Resum  (màxim 500 paraules)
 • Introducció
 • Objectius
 • Materials i mètodes
 • Resultats
 • Discussió
 • Conclusions
 • Bibliografia

La memòria tindrà una extensió de 30-50 pàgines amb font de mida mínima 11 i interlineat de 1.5, excepte la bibliorafia que pot estar en un format més compacte.

En la portada s'han de fer constar les següents dades:

 • Títol del TFM
 • Autor i director/s (o bé director/s i tutor, si s'escau)
 • Afiliacions
 • Vist-i-plau del director del TFM [Nom i signatura del/s director/s]
 • Vist-i-plau del tutor (en cas que en tingui)
 • Lloc, mes i any

L'alumne dipositarà 3 exemplars impresos i enquadernats al Coordinador del Màster dins dels terminis establerts (veure més endavant). Així mateix dipositarà una còpia en format electrònic a l'Espai Compartit de Sakai del Treball Final de Màster (14708-2021)

Terminis

Inscripció: La sol·licitud d'inscripció del TFM s'haurà de presentar al Coordinador del Màster (Biomedicina I, b2.25) durant el mes de gener.

El document de sol·licitud d'inscripció del TFM el podreu descarregar d'aquí.

Depòsit i defensa: S'han establert dos terminis de defensa del TFM. Els alumnes hauran de comunicar al coordinador del màster dins de quin termini volen fer la defensa del TFM.

Els alumnes que decideixin fer la defensa dins del segon termini, hauran de presentar una carta sol·licitant l'aplaçament del TFM dirigida al coordinador del màster.

1r termini: Defensa al juliol.
El dipòsit de la memòria s'haurà de realitzar al Coordinador del Màster en la data que es determini. Qualsevol treball presentat fora d'aquest termini passarà a la convocatòria següent.

2n termini: Defensa a l'octubre (prèvia sol·licitud).
El dipòsit de la memòria s'haurà de realitzar al Coordinador del Màster en la data que es determini. Qualsevol treball presentat fora d'aquest termini passarà a la convocatòria següent.

La data, hora i lloc de la defensa s'hauran de determinar pel Tribunal avaluador per tal de fer públiques les dades als alumnes, com a mínim set dies abans del dia fixat per a la defensa.

Exposició i defensa del TFM

L'exposició oral i pública serà de 15-20 min i el debat amb el tribunal serà d'uns 10-15 min. El temps total per la defensa de cada TFM ha de ser aproximadament de 30 min.

Composició de la Comissió avaluadora: El tribunal que avaluarà el TFM estarà composat per 3 membres, un dels quals pot ser professor i/o investigador extern al màster. Dos membres seran nomenats per la Comissió d'Estudis del Màster i actuaran com a Avaluador-1 i Avaluador-2 mentre que el coordinador del màster actuarà com a Avaluador-3. La Comissió d'Estudis del Màster decidirà la composició dels tribunals suplents.

Avaluació del TFM

L’avaluació del treball de l’alumne es farà en base a les rúbriques que podeu descarregar aquí.

El director del treball valorarà l’execució del treball experimental de l’alumne utilitzant la “Ficha de evaluación del director”.

Cada membre del tribunal avaluarà la memòria escrita i la defensa oral utilitzant la “Ficha de evaluación de la comisión”.

La nota final de l’alumne serà la resultant de la mitjana de les quatre qualificacions obtingudes.

 

TFM de cursos anteriors

Curs 2020-21

Alumne Supervisor-Tutor Títol
Brotons Morales, Bruno Diego Arango del Corro / Águeda Martínez Barriocanal The study of pro-oxidant therapy in Myo5b-low colorectal tumors
Casas Benito, Adrián Judit Herreros Danés i Carles Cantí Nicolás Estudi de l'expressió de canals de calci en models de glioblastoma sotmesos a hipòxia
Doblas Muñoz, Alex Ana Garcerá Teruel Implicació de la via NF-κB en models d’Atròfia Muscular Espinal
Dominguez Coral, Juan Diego Jose Manuel Valdivielso El papel de la via PI3K/AKT/mTOR en la patología tubular renal y la progresión de la enfermedad renal crónica.
Garate Etxeberria, Maddi ANDER MATHEU Estudio del papel de SOX1 en cáncer gástrico
Gómez Alfonso, Alma Maria Mª Ángeles de la Torre Ruiz Ferritins and iron homeostasis in the yeast Saccharomyces cerevisiae
Gramun Perera, Melani Manuel Sanchez de la Torre Medicina de precisión en pacientes con apnea del sueño y síndrome coronario agudo
Liebana Jordan, Marc Mario Encinas Validació de gens candidats involucrats en la senescència cel·lularidentificats mitjançant un cribatge CRISPR/Cas9.
Linde Terés, Gràcia Romi PENA i SUBIRÀ Estudio de marcadores moleculares relacionados con la resiliencia a infecciones víricas en porcino
Maliuk , Inna Concepción Mora Giral Role of cyclin D3 in the regulation of endoplasmic reticulum stress in pancreatic beta cells. Studies in autoimmune diabetes.
Marqués Sunción, Marta José Manuel Porcel y Anabel Sorolla Estudio del efecto oncogénico de líquido procedente de derrame pleural maligno sobre células epiteliales sanas mediante ensayos funcionales in vitro.
Mena Morlans, Ingrid Neus Colomina Estudi de la funció del domini RING de NSE1 en el complex SMC5/6 i en l’estabilitat genòmica de cèl·lules humanes.
Meseguer Beltran, Maria Ana María Sánchez-Pérez Tratar la neuroinflamación en el modelo de ratón con trastorno por déficit de atención e hiperactividad como intervención terapéutica para mejorar la sensibilidad al dolor y los síntomas característicos
Miralles Expósito, María del Pilar Rosa Maria Soler Análisis de los mecanismos celulares y moleculares alterados en células deficientes en SMN
Oyelere , Sunday Andreu Casali Characterization of the role of CREBA in the growth and metastasis of tumor cells in a Drosophila model of colorectal cancer
Pazos Gil, Maria Fabien Delaspre Validació d'una nova droga per ús terapèutic en Atàxia de Friedreich (FA)
Porta Casado, Cristina Carme Espinet Papel de Rnd3/RhoE en guía axonal y la formación de pliegues en la corteza durante el desarrollo del cerebro de acuerdo con la normativa vigente
Ribes Santolaria, Marina Eloi Garí Marsol i Francisco Ferrezuelo Muñoz Construcció de mutants en línies cel·lulars de mamífers utilitzant el sistema d’edició genòmica CRISPR-Cas9
Rico Rios, Santiago José Serrano Casasola Diseño y validación de un modelo in vitro para la inflexibilidad metabólica en adipocitos
Velasco Díez, Marta Jordi Torres Rosell Molecular mechanisms of Smc5/6-dependent DNA replication

Curs 2019-20

Alumne Supervisor-Tutor Títol
Puigdollers López, Joel Judit Ribas Lactat deshidrogenasa (LDH) com a marcador intern del flux autofàgic
Codina Fabra, Joan Jordi Torres i Celia Casas Study of the Nse1 RING domain in the Smc5/6 complex
Abd Elrahamn Sayed, Fatma Elzahraa Loreta Medina Octubre
Bernaus Esque, Marc Reinald Pamplona i Mariona Jové Octubre
El Khattabi Ofkir, Yesmina Amalia Zapata Octubre
Porta Casado, Cristina Carme Espinet Octubre
Rios Martinez, Christopher Sara Hernández Octubre

Curs 2018-19

Alumne Supervisor Títol
Alza Blanco, Lía Judit Herreros i Carles Cantí La inhibición de FAK controla la proliferación en células de GBM
Beà Menchón, Laia Marcelino Bermúdez Pig contribution for chronic kidney disease studies by laparoscopic nephrectomy
Castañé Vilafranca, Helena Anna Hernández y Jorge Joven The influence of obesity, non-alcoholic steatohepatitis and bariatric surgery on plasma lipid profile
Eleiwa , Abderrahmane Rui Alves Comparative efficiency of various Machine Learning approaches in the assisted initial diagnostic of genetic diseases
Galo Licona, Jose Daniel Mariona Jové i Irene Pradas Lipidomic analysis for bioenergetic lipid biomarkers in centenarians
Meneses Suarez, Jessica Melissa José M Valdivielso Revilla Estudio de la síntesis y expresión de FGF-23 mediada por calcio
Olabiyi , Bolanle Carme Espinet Mestre Study of proneurotrophin signaling pathways in adult neurogenesis alterations in Alzheimer's disease
Perez Lorite, Neus Xavier Dolcet Roca Study of signalling pathways related to EMT in endometrial cancer cells
Pinilla Latorre, Lucia Manuel Sanchez de la Torre Efecto de la apnea obstructiva del sueño en el proceso de envejecimiento: el papel de la edad
Vivancos Guiu, Núria Rosa Maria Soler Tatché Anàlisi de la regulació de la proteina SMN per vies de senyalització en models cel·lulars d'atròfia muscular espinal

Curs 2017-18

Alumne Supervisor Títol
Altés Bargalló, Gisela Mario Encinas Defining the role of Sprouty proteins in cellular senescence by CRISPR-Cas9 genome editing
Bahira , Zammou Manuel Portero Lipid changes and nucleoporin regulation in hiPSCs-derived motor neurons from Amyotrophic lateral sclerosis patients
Cosovanu , Catalina Joan Verdaguer Autonell i Estela Rosell Mases Influència de la microbiota intestinal en les hormones sexuals i la insulitis dels models de diabetis autoimmunitària NOD i 116C-NOD
Hidalgo Muñoz, Ivan Ana Garcerá Teruel Study of autophagy markers in muscle and spinal cord of Spinal Muscular Atrophy mouse models
Luna Salinas, Júlia Concepción Mora Giral Mapatge i validació de les regions de la ciclina D3 rellevants per la viabilitat de la cèl·lula beta
Mir Rebull, Noelia Elisa Cabiscol Català Paper de la regulació redox de Sir2 en l'envelliment i la malaltia de Huntington en el model de S. cerevisiae
Montellà Manuel, Sandra Mª Angeles de la Torre Estudi de la influència del ferro en l'autofàgia i l'envelliment en el model de llevat
Moraleja Ortega, Alejandra Manuel Sánchez de la Torre i Ferran Barbé Remodelación vascular inducida por hipoxia intermitente en un modelo murino de apnea del sueño: efecto de la edad.
Pampols Perez, Mireia Joaquim Egea Estudi del paper de la RHOGTPasa RHOE en desenvolupament de l'escorça cerebral
Pérez Gómez, Aurora José Manuel Valdivielso El paper de PTEN en el metabolisme mineral
Rios Navarro, Andrea Carme Espinet Mestre Papel de p75NTR en la neurogénesis adulta en la Enfermedad de Alzheimer en el modelo murino APP/PS1
Sanz Alcázar, Arabela Abizand Francisco Purroy i Daniel Sanchis Identificació de factors de transcripció involucrats en la tolerància isquèmica i el metabolisme de la glucosa

Curs 2016-17

Alumne Supervisor Títol
Bandrés Mériz, Julia Dr Felix Meissner-Conchi Mora MS-based discovery of disease-associated antigens
Blanch Asensio, Albert Reinald Pamplona i Mariona Jové Metabolòmica i longetivitat humana: implicació del metabolisme de la Metionina
Blanch Asensio, Marc Jacint Boix i Torras Characterization of the biological effects of R-Roscovitine and its derivatives on the human cell lines SH-SY5Y and HK2
Dakterzada Sedaghat, Farida Jordi Torres Rosell Regulació de la ubiquitinització i unió a cromatina de dianes del complex SMC5/6
Elcoso Usieto, Guillermo Alex Bach Ariza-Eduardo Angulo Cambios de la expresión génica en el epitelio del rumen y colon durante el periodo de secado hasta lactación y los efectos de suplementación con levadura viva en vacas de leche.
Fontdevila Olivé, Laia Jordi Boada i Victòria Ayala Paper de la microbiota intestinal com a possible modificador en malalties neurodegeneratives associades a l'edat.
Gras Artells, Sílvia Jordi Calderó i Olga Tarabal Estudi dels mecanismes cel·lulars patogènics en models murins d'atròfia muscular espinal
Guasch Valles, Marta Eloi Garí-Francisco Ferrezuelo Rol del complex Ciclina D1-Cdk4 citoplasmàtic en la senyalització cel·lular
Mamajón Camiña, Ana José Serrano FLEXIBILIDAD METABÓLICA DEL TEJIDO ADIPOSO VISCERAL Y SUBCUTÁNEO Y SU RELACIÓN CON LA PÉRDIDA DE PESO DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN DE CIRUGÍA BARIÁTRICA
Navaridas Fernández de Bobadilla, Raúl Xavier Dolcet Roca Nueva herramienta para la generación de mutaciones relacionadas con el cáncer basada en el sistema CRISPR/Cas9
Sansa Zaragoza, Alba Rosa M Soler Tatché Estudi de l'expressió de la proteïna antiapoptòtica FAIM‐L en models de malaltia de la motoneurona: Esclerosi Lateral Amiotròfica i Atròfia Muscular Espinal

 

Curs 2015-16

Alumne Supervisor Títol
Boix Dalmau, María Jordi Boada i Victòria Ayala Efectos de la restricción de metionina sobre la microbiota de ratas viejas
Corral Pujol, Marta Joan Verdaguer Study of the transcriptome of the dorsal root ganglia in NOD mice, a model of autoimmune diabetes
Ibars Estiarte, Eva Irene Eloi Garí Marsol Caracterització in vitro de les Ral-GTPases com a possibles dianes terapèutiques en glioblastoma multiforme
Molet Rodríguez, Anna Jordi Tamarit Sumalla Estudi dels mecanismes d'activació d'Aft1 en absència de frataxina
Mukherjee , Soumavo Raghuraman Kannan Therapeutic strategy for non-small cell lung carcinoma by suppressing FN14 expression using siRNA conjugated target-specific protein based nanoparticle
Narcís Majós, Josep Oriol Rosa M Soler Tatché Bases moleculares y estrategias terapéuticas para la atrofia muscular espinal
Salvany Montserrat, Sara Josep E. Esquerda Colell Organització estructural i molecular de les sinapsis de tipus C en motoneurones en condicions de normalitat i de resposta a la lesió
Sapiña Beltrán, Esther Manuel Sánchez de la Torre i Ferran Barbé Illa Diseño e implementación de un estudio prospectivo observacional con título: “Evaluación a largo plazo de los eventos cardiovasculares en pacientes con hipertensión resistente y síndrome de apnea obstructiva del sueño con o sin tratamiento. Estudio SARAH”
Serulla Llorens, Marc Lorena Arranz Neuroglial regulation of the stem cell niche in NRASG12D myeloid neoplasia
Tarrés Escalona, Marc Jordi Torres Rosell Analysis of the ATPase function in the Smc5/6 complex
Urgel Reig, Gisela Dra Salut i Dra Tuset Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario: experiencia de la unidad de consejo genético en cáncer familiar del HUAV
Visa Pretel, Anna Judit Herreros i Carles Cantí Estudi de l'autofàgia en glioblastoma primari i quimioresistències

Curs 2014-15

Alumne Supervisor Títol
Alvarez Buvé, Roger Andreu Ferran Barbé i Manuel Sánchez de la Torre Remodelació cardiovascular induïda per hipòxia intermitent i recuperació tras exposició a normòxia en un model de ratolí
Barès Junqué. Gisel Daniel Sanchis Morales Anàlisi de l'expressió de la nucleasa mitocondrial ExoG i comparació dels seus efectes biològics respecte a la nucleasa EndoG.
Beà Tàrrega, Aida Daniel Sanchis i José Luís Royo Estudi de l’expressió dels gens apoptòtics i de cicle cel·lular al peix zebra
Benítez Sorribas, Sandra Xavier Dolcet Roca Extrinsic apoptotic pathway controls cell survival through PI3K-AKT-mTOR pathway
Berdún Hernandez. Rebeca Manuel Portero Otin i Mariona Jové Font Aproximacions metabolòmiques per la cerca de nous biomarcadors circulants de placa d'ateroma en humans
Caus Enríquez, Maite José Manuel Valdivielso Paper de la senyalització per vitamina D en la cèl·lula de múscul llis vascular en la calcificació vascular
Curià Saad, Ricard Carme Espinet Mestre Senyalització de proNGF/p75NTR en la neurogènesi hipocampal adulta. Diana potencial per generar noves neurones en la malaltia d´Alzheimer
de la Fuente Ruiz, Sandra Rosa M. Soler Tatché L'estudi dels mecanismes moleculars implicats en la degeneració de les motoneurones en models d'Atròfia Muscular Espinal
Guash Boldú, Clàudia Jordi Torres Rosell Anàlisi funcional de la sumoilació de la proteïna FOB1
Lahoz Tena , Victor Anna Casanovas Llorens Organització molecular i canvis plàstics en les sinapsis de tipus C de les motoneurones
Montserrat Montserrat, Maria Ventura Serafí Cambray-Francesc Purroy
Tutor: Manuel Sánchez
SNPs: Stroke aceNocoumarol Pharmacogenetics Study
Natalia Mota Reinald Pamplona i Alba Naudí Efecte de l´envelliment i la restricció calòrica sobre l´estrès lipoxidatiu en cor de ratolí
Nogueras Penabad, Lara Luis Brieva i Hugo Gonzalo Benito Implicación de la situación redox de los linfocitos en la fisiopatología de la Esclerosis Múltiple.
Torres Cabestany, Pascual Jordi Boada i Victoria Ayala Estrès cel·lular i deslocalització de factors transcripcionals en la fisiopatologia de l'ELA.

Curs 2013-14

Alumne Supervisor Títol
Anerillas Aljama, Carlos Mario Encinas Martín Mecanismos moleculares implicados en la regulación de la senescencia celular por Sprouty.
Buil Vela, Núria Judit Ribas i Fortuny Estudi de l'expressió i degradació de la proteïna VMP1 en resposta a la privació tròfico-nutricional
Castro, Anabel Lourdes Adriana Dusso Eficacia de la ingesta de b-glucanos de cebada en atenuar el daño renal y cardiovascular agravado por la uremia y el alto fósforo en la enfermedad renal crónica experimental.
Celma Gil, Ana Anton Aluja Fabregat La calidad de vida en pacientes con cáncer y sus familiares. Influencia de factores psicológicos y de personalidad.
Cemeli Sanchez, Tania Eloi Garí i Francisco Ferrezuelo Ciclina D1 promou la pèrdua d’adhesió i l’increment d’invasió cel·lular en glioblastomes. Importància de la fosforilació de la paxilina i l’activació de les Ral-GTPases
Crespo Masip, Maria Jose M Valdivielso Revilla Rol del receptor de vitamina D en l'expressió d’a-sinucleïna
Felip Nogues, Isidre Xavier Matias-Guiu i Xavier Dolcet Estudi dels efectes de la pèrdua del gen supressor tumoral PTEN en la senyalització per TGF-b
Marfull Oromi, Pau Joaquim Egea Navarro Intracellular signalling mechanisms of FLRTs in axon guidance and neuron migration: role of RhoGTPases.
Pascual Pons, Mariona Joan Fibla Caracterització genètica d'una població de truita (Salmo trutta) pirenaica: Identificació de nous marcadors SNP.
Purroy Lledós, Rosa Jordi Tamarit Anàlisi del dèficit de frataxina en cultius primaris de cardiomiòcits de rata
Santamaría Martos, Fernando Enric Herrero Perpiñán y Celia Casas Herranz Regulación redox de los transportadores de calcio del retículo endoplasmático/Golgi en células de levadura
Vived Maza, Celia Elisa Cabiscol Català Relación entre el ciclo celular y el ciclo metabólico en Saccharomyces cerevisiae. El papel del factor transcripcional Hcm1.