Màster en Investigació Biomèdica

Objectius i competències

Objectius

 • Formar personal investigador capacitat per a planificar i desenvolupar un projecte de recerca sobre una temàtica biomèdica.
 • Oferir una formació de postgrau de qualitat als titulats superiors que els permetrà iniciar els estudis de doctorat en un grup de recerca bàsic o clínic.
 • Donar a conèixer les tècniques més avançades i els models més adequats que s'utilitzen en la recerca biomèdica actual arreu del món.
 • Aportar els coneixements i les eines necessàries perquè els titulats puguin desenvolupar una carrera professional en algun àmbit relacionat amb la recerca: investigació, gestió, comunicació, edició, indústria biotecnològica o farmacèutica, etc.

Competències

Competències bàsiques (annex I apartat 3.3 del Reial decret 861/2010)

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

 • Saber triar i aplicar les diferents metodologies d'anàlisi molecular, bioquímica, cel·lular, genètica i fenotípica per al diagnòstic i estudi de les malalties.
 • Saber planificar i executar un projecte d'investigació seguint el mètode científic i la tecnologia apropiada amb alt grau d'iniciativa i compromís.
 • Capacitat de treball en equip, lideratge i presa de decisions.
 • Capacitat de pensament crític i creatiu amb el seu treball i el d'altres investigadors.
 • Capacitat de preparar, processar i interpretar els resultats obtinguts amb rigor i aplicant les tecnologies apropiades.
 • Saber orientar la recerca a línies d'interès mèdic i translacional (diagnòstic i teràpia).
 • Ser capaços de presentar memòries científiques i articles científics que puguin ser considerats per a la publicació en revistes internacionals.

Competències específiques

 • Reconèixer i valorar la importància dels estudis realitzats en diversos organismes unicel·lulars i pluricel·lulars com a models experimentals que són essencials en l'avanç de la medicina i les ciències biomèdiques.
 • Valorar la importància de la protecció de la propietat intel·lectual i de la transferència del coneixement a la indústria i disposar d'eines per a fer-ho.
 • Identificar i valorar les implicacions del fenomen de mort cel·lular en la gènesi de múltiples malalties i les bases racionals per a la terapèutica que se'n deriven.
 • Reconèixer les tècniques d'alt rendiment (high throughput) i ser capaços d'utilitzar les eines bioinformàtiques d'anàlisi de dades.
 • Saber descriure les legislacions nacionals i europees sobre experimentació animal i ser capaç d'elaborar un procediment d'experimentació animal que pugui ser avaluat favorablement per un comitè ètic d'experimentació animal.
 • Ser capaços de dissenyar, monitorar i avaluar protocols d'assaigs clínics.
 • Saber identificar les molècules i processos importants en el funcionament de les cèl·lules i reconèixer els mecanismes d'integració dels senyals externs que regulen funcions complexes com la diferenciació, la proliferació i la supervivència.
 • Ser capaços de dissenyar i executar experiments amb animals segons el criteri de reducció del nombre d'animals, minimització del sofriment i aplicació de tècniques alternatives.
 • Que els estudiants sàpiguen identificar els efectes de l'estrès oxidatiu, els mecanismes cel·lulars de resposta a l'estrès i sàpiguen aplicar els mètodes de detecció i quantificació dels radicals lliures i els biomarcadors de lesió molecular.

Competències transversals (segons UdL)

 • Tenir una correcta expressió oral i escrita.
 • Dominar una llengua estrangera.
 • Dominar les TIC.
 • Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones pel que fa a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.